Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายดำรง สินโต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี
076 481189 ต่อ 201
 
นางอมรรัตน์ ยิ่งยวด
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
ข้อมูล อบต.
   ประวัติความความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   ข้อมูลทั่วไป
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   ยุทธศาสตร์
   E-SERVICE
   สำนักงาน
   นโยบายการบริหาร
   นโยบายเว็บไซต์ อบต.เกาะปันหยี
   ข้อมูลผู้บริหาร
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   โครงการพัฒนธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
   โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
 
 
ข้อมูลบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  พรบ./พรก./พรฎ./กฎกระทรวง
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
  ประกาศ อบต.
  ข้อบัญญัติตำบล
  ข้อบัญญัติงบประมาณ
  กฎหมาย ระเบียบ อื่นๆที่น่าสนใจ
รายงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานผลการประเมิน ITA
  รายงานการควบคุม และตรวจสอบภายใน
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการประเมิน(LPA)
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  ประกาศ
  เชิญประชุม
  เรียกประชุม
  นัดประชุม
งานการเจ้าหน้าที่
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  นโยบายการบริหาร ทรัพยาการบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  คำสั่่งด้านการบริหารงานบุคคล
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
  การบริหารจัดการความเสี่ยง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
 
 
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  งานการเจ้าหน้าที่
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาที่มิชอบด้วยกฎหมาย
การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
  ศูนย์บริการร่วม
  การลดขั้นตอน
  การเผยแพร่ความรู้การปฏิบัติงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
  การดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
สินค้าชุมชน
ข้อมูลภูมิปัญญา-ท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  ข้อมูลภูมิปัญญา-ท้องถิ่น
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการแก้ไขปัญหายาเสพติดหลัก "เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย"  
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี
ประกาชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นร่างกฎกระทรวง จำนวน 3 ฉบับ (ดู : 21)
ประชาสัมพันธ์ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน (ดู : 33)
ประชาสัมพันธ์บทความการสร้างความรับรู้สุ่ชุมชน ครั้งที่ 17-40 ปี 2566 (ดู : 8)
รวมไฟล์บทความตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร (ถึง พ.ย.2566) (ดู : 12)
ข่าวสาร สคบ. เดือน พ.ย. 2566 (ดู : 8)
ช่องทางติดต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา และ 16 พฤติการณ์ผู้มีอิทธิพล (ดู : 8)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 67 ขยะ ม.3 (ดู : 49)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 67 ขยะ ม.2 (ดู : 53)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 67 ขยะ ม.1 (ดู : 39)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างโครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง/ไม่มีไฟฟ้า (Mini grid) ประเภท ชุมชนพึ่งพาตนเอง บนเกาะหมากน้อย ตำบลเกาะปันหยี จังหวัดพังงา เฟส2 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 171)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างโครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พื้นที่ที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง/ไม่มีไฟฟ้า (Mini grid) ประเภท ชุมชนพึ่งพาตนเอง บนเกาะหมากน้อย ตำบลเกาะปันหยี จังหวัดพังงา เฟส 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 103)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 98)
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี
 
โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตำบลเกาะปันหยี โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตำบลเกาะปันหยี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ภาพกิจกรรมส่งมอบป้ายบ้าน โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการพลังชุมชนรวมใจสร้างสุขภาพดี ด้วยวิถีแพทย์แผนไทย) 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี
ประกาศ อบต. เกาะปันหยี เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ดู : 303)
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 479)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง รายชื่อผู้การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 2) (ดู : 511)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี (ดู : 635)
ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2) (เพิ่มเติม) (ดู : 613)
ประกาศเรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2) (ดู : 522)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
ภูเขาเขียน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี
กระดานสนทนา (Q&A) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี คลิ๊กที่นี่
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
ไลน์ อบต.เกาะปันหยี
 
 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี
   60 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000 (อบต.ตั้งอยู่บนฝั่ง)  โทรศัพท์ : 076-679144 โทรสาร : 076-679144
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 6820101@dla.go.th
   Copyright © 2019. www.kohpanyee.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs