Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายดำรง สินโต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี
076 481189 ต่อ 201
 
นางอมรรัตน์ ยิ่งยวด
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
ข้อมูล อบต.
   ประวัติความความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   ข้อมูลทั่วไป
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   ยุทธศาสตร์
   E-SERVICE
   สำนักงาน
   นโยบายการบริหาร
   นโยบายเว็บไซต์ อบต.เกาะปันหยี
   ข้อมูลผู้บริหาร
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   โครงการพัฒนธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
   โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
 
 
ข้อมูลบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  พรบ./พรก./พรฎ./กฎกระทรวง
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
  ประกาศ อบต.
  ข้อบัญญัติตำบล
  ข้อบัญญัติงบประมาณ
  กฎหมาย ระเบียบ อื่นๆที่น่าสนใจ
รายงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานผลการประเมิน ITA
  รายงานการควบคุม และตรวจสอบภายใน
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการประเมิน(LPA)
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  ประกาศ
  เชิญประชุม
  เรียกประชุม
  นัดประชุม
งานการเจ้าหน้าที่
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  นโยบายการบริหาร ทรัพยาการบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  คำสั่่งด้านการบริหารงานบุคคล
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
  การบริหารจัดการความเสี่ยง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
 
 
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  งานการเจ้าหน้าที่
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาที่มิชอบด้วยกฎหมาย
การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
  ศูนย์บริการร่วม
  การลดขั้นตอน
  การเผยแพร่ความรู้การปฏิบัติงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
  การดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
สินค้าชุมชน
ข้อมูลภูมิปัญญา-ท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  ข้อมูลภูมิปัญญา-ท้องถิ่น
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่ (ดู : 20) 5 ก.ย. 2566
การสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (ดู : 38) 21 ส.ค. 2566
โครงการเชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า (ดู : 29) 10 ส.ค. 2566
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่ 3) (ดู : 31) 4 ก.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยีร่วมกับศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.1 จังหวัดพังงา ดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการฉีดพ่นละอองฝอย ULV ในพื้นที่ หมู่ 1 บ้านท่าด่าน ต.เกาะปันหยี (ดู : 31) 28 มิ.ย. 2566
อบต. เกาะปันหยีขอประชาสัมพันธ์ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนร่วมในโครงการปลูกป่าชายเลนฯ ในพื้นที่ (ดู : 43) 28 มิ.ย. 2566
อบต. เกาะปันหยีขอประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น "ไทยดี" (ThaiD) (ดู : 45) 26 มิ.ย. 2566
อบต. เกาะปันหยี ขอประชาสัมพันธ์ การเปิดประมูลอาคารประปา (บริเวณบ้านท่าด่าน) ของ อบจ. พังงา (ดู : 46) 26 มิ.ย. 2566
สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 43) 22 มิ.ย. 2566
วันต่อต้านยาเสพติด (ดู : 43) 21 มิ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันไทยดี (ดู : 116) 19 มิ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 (ดู : 40) 19 มิ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันเรือแคนูมาราธอน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 (ดู : 56) 14 มิ.ย. 2566
ฐานข้อมูลคนพิการ (ดู : 47) 1 มิ.ย. 2566
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ (ดู : 42) 1 มิ.ย. 2566
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวตำบลเกาะปันหยี (ดู : 36) 29 พ.ค. 2566
โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตำบลเกาะปันหยี (ดู : 29) 22 พ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์สื่อข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. 2566 (ดู : 46) 11 พ.ค. 2566
รวมเอกสารประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8-16 ปี 2566 (ดู : 48) 8 พ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 2566 (ดู : 45) 4 พ.ค. 2566
การรักษาสิ่งแวดล้อมประเพณีสงกรานต์ "สงกรานต์วิถีไทย ท้องถิ่นร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม" ไการรักษาสิ่งแวดล้อมประเพณีสงกรานต์ (ดู : 137) 25 เม.ย. 2566
รายงานผลการตรวจสอบรายการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (ดู : 49) 18 เม.ย. 2566
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะการคลอดก่อนกำหนด (ดู : 35) 12 เม.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร (ดู : 47) 7 เม.ย. 2566
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาน 2566 (ดู : 48) 3 เม.ย. 2566
ประกาศ อบต.เกาะปันหยี เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 44) 20 มี.ค. 2566
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะการคลอดก่อนกำหนด (ดู : 34) 17 มี.ค. 2566
ลงพื้นที่ทำความสะอาดเตาเผาขยะ หมู่ที่ 2 บ้านเกาะปันหยี (ดู : 57) 17 มี.ค. 2566
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 (ดู : 54) 8 มี.ค. 2566
ประกาศร่าง ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พื้นที่ที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง/ไม่มีไฟฟ้า (Mini grid) ประเภท ชุมชนพึ่งพาตนเอง บนเกาะหมากน้อย ตำบลเกาะปันหยี จังหวัดพังงา เฟส 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 57) 1 มี.ค. 2566
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 56) 1 มี.ค. 2566
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP 65 ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนระยะที่ 2 ด้านความเป็นอยู่ (ที่อยู่อาศัย) (ดู : 60) 22 ก.พ. 2566
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (ดู : 51) 21 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์เพจเฟคบุ๊ค ข่าวสาร สคบ. (ดู : 70) 21 ก.พ. 2566
รวมเอกสารประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1-7 ปี 2566 (ดู : 69) 21 ก.พ. 2566
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะการคลอดก่อนกำหนด (ดู : 60) 17 ก.พ. 2566
ทำความสะอาดเตาเผาขยะ หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี (ดู : 53) 16 ก.พ. 2566
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 (ดู : 50) 14 ก.พ. 2566
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่ 1) (ดู : 50) 13 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์ เอกสารสินค้าไม่ปลอดภัย ถุงลมนิรภัยยี่ห้อทาคาตะ (ดู : 70) 8 ก.พ. 2566
การหยุดให้บริการกระแสไฟฟ้า ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านเกาะปันหยี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี (ดู : 56) 7 ก.พ. 2566
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 (ดู : 57) 3 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์ระเบียบสภาฯ อบต. เกาะปันหยีว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น (ดู : 43) 31 ม.ค. 2566
ประชุม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนเเปลง ครั้งที่ 1/2566 (ดู : 57) 30 ม.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุม (ดู : 61) 23 ม.ค. 2566
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (ดู : 61) 14 ม.ค. 2566
ประชุมเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน (ดู : 65) 10 ม.ค. 2566
ประชุมเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน (ดู : 68) 9 ม.ค. 2566
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2566) (ดู : 44) 4 ม.ค. 2566
ขอแจ้งระเบียบว่าด่วยสัญญา (ดู : 91) 26 ธ.ค. 2565
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู : 31) 22 ธ.ค. 2565
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 80) 8 ธ.ค. 2565
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (ดู : 92) 6 ธ.ค. 2565
โครงการชุมชนร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือ ขยะเปียกครัวเรือน (ดู : 69) 1 ธ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ของปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2565 (ดู : 61) 28 พ.ย. 2565
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น (ดู : 79) 22 พ.ย. 2565
โครงการชุมชนร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน (ดู : 70) 21 พ.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30-42 ปี2565 (ดู : 75) 17 พ.ย. 2565
ขอเชิญประชาชนใช้สนามกีฬากลางแจ้ง ณ ตำบลเกาะปันหยี (ดู : 31) 16 พ.ย. 2565
โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ปี 2565 (ดู : 74) 11 พ.ย. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี
   60 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000 (อบต.ตั้งอยู่บนฝั่ง)  โทรศัพท์ : 076-679144 โทรสาร : 076-679144
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 6820101@dla.go.th
   Copyright © 2019. www.kohpanyee.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs