Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายดำรง สินโต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี
076 481189 ต่อ 201
 
นางอมรรัตน์ ยิ่งยวด
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
ข้อมูล อบต.
   ประวัติความความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   ข้อมูลทั่วไป
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   ยุทธศาสตร์
   E-SERVICE
   สำนักงาน
   นโยบายการบริหาร
   นโยบายเว็บไซต์ อบต.เกาะปันหยี
   ข้อมูลผู้บริหาร
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   โครงการพัฒนธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
   โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
 
 
ข้อมูลบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  พรบ./พรก./พรฎ./กฎกระทรวง
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
  ประกาศ อบต.
  ข้อบัญญัติตำบล
  ข้อบัญญัติงบประมาณ
  กฎหมาย ระเบียบ อื่นๆที่น่าสนใจ
รายงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานผลการประเมิน ITA
  รายงานการควบคุม และตรวจสอบภายใน
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการประเมิน(LPA)
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  ประกาศ
  เชิญประชุม
  เรียกประชุม
  นัดประชุม
งานการเจ้าหน้าที่
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  นโยบายการบริหาร ทรัพยาการบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  คำสั่่งด้านการบริหารงานบุคคล
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
  การบริหารจัดการความเสี่ยง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
 
 
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  งานการเจ้าหน้าที่
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาที่มิชอบด้วยกฎหมาย
การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
  ศูนย์บริการร่วม
  การลดขั้นตอน
  การเผยแพร่ความรู้การปฏิบัติงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
  การดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
สินค้าชุมชน
ข้อมูลภูมิปัญญา-ท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  ข้อมูลภูมิปัญญา-ท้องถิ่น
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ภาพกิจกรรม
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการพลังชุมชนรวมใจสร้างสุขภาพดี ด้วยวิถีแพทย์แผนไทย) 2566
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 20 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 5 กันยายน 2566
รายละเอียดกิจกรรม :

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการพลังชุมชนรวมใจสร้างสุขภาพดี ด้วยวิถีแพทย์แผนไทย) 2566

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการพลังชุมชนรวมใจสร้างสุขภาพดี ด้วยวิถีแพทย์แผนไทย)

2. หลักการและเหตุผล

          การแพทย์แผนไทย (Thai traditional medicine) เป็นภูมิปัญญาไทยในการดูแลรักษาสุขภาพมาเป็นระยะเวลานาน เป็นระบบการแพทย์ที่เกิดจากการเรียนรู้ การสั่งสมความรู้ ประสบการณ์ การถ่ายทอด และการผสมผสานกับการแพทย์ท้องถิ่นและระบบการแพทย์อื่นที่เข้ามาสู่สังคมไทย ในสมัยต่าง ๆ  จนกลายมาเป็นระบบการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยเน้นความสมดุลภายในจิตใจ

          เมื่อทบทวนกระแสพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในเรื่องเศรษฐกิจพอพียงในด้านความพอดี พอควรสมเหตุสมผลและมี

ความสมดุลเพื่อความสุขและสุขภาพดี เมื่อเจ็บป่วยควรได้รับการรักษาอย่างสมเหตุสมผล มีภูมิคุ้มกัน พึ่งพิง

ดูแลตัวเองและคนในครอบครัวได้ยั่งยืน การส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกหลานในครัวเรือนได้มีความรู้ในการดูแล

สุขภาพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนไทย โดยใช้การแพทย์แผนไทยหรือใช้ภูมิปัญญา เช่น การใช้อาหารพืชผัก

สมุนไพร การนวดพื้นฐานในการประคบ การนวดฝ่าเท้า การบริหารด้วยท่าฤาษีดัดตน มาปฏิบัติดูแลสุขภาพ

คนในครัวเรือน ก็จะเป็นอีกวีหนึ่งที่จะทำให้ครอบครัวมีทางเลือกเพิ่มขึ้น ลดปัญหาการใช้ยาแผนปัจจุบัน ขณะ

เดียวกันภูมิปัญญาไทยในอดีตมีมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ปู่ ย่า ตา ยาย ก็มีการใช้ต่อเนื่องกันมาหลายชั่วอายุคน

ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถบรรเทาอาการเจ็บป่วยได้อย่างดีทั้งยังไม่มีอาการข้างเคียงและยังเป็นการช่วย

ลดค่าใช้จ่ายของครัวเรือนและประเทศชาติอีกด้วย นอกจากนี้การนวดประคบสมุนไพร การนวดเท้าและการ

รับประทานอาหารตามหลักธาตุเจ้าเรือนนำมาใช้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในครัวเรือน ก็จะเป็นการสร้างความ

สัมพันธ์ที่ดีจากการสัมผัสอย่างใกล้ชิดทำให้เกิดสายใยรักอบอุ่น ส่งผลให้ผู้ป่วยมีสุขภาพจิตดีด้วย

          องค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ) หมวดที่ 2 ส่วนที่ ๓ อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล  มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี้ (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ได้เล็งเห็นและตระหนัก ถึงความสำคัญของโครงการ ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง สนับสนุน ให้ประชาชนมีความรู้ มีภาวะสุขภาพที่ดี จึงได้จัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการพลังชุมชนรวมใจสร้างสุขภาพดี ด้วยวิถีแพทย์แผนไทย)

3.วัตถุประสงค์ของโครงการ

          1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการนำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย มาใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพคนในครอบครัวและชุมชนได้

          2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถดูแลสุขภาพของตนเองและคนใกล้ตัวได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

           3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นที่พึ่งพิงด้านสาธารณสุขของเพื่อนร่วมหมู่บ้านได้

4. กลุ่มเป้าหมาย

- อสม. และประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านท่าด่าน จำนวนทั้งสิ้น 40 คน  

5.ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

5.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ

5.2 ดำเนินการตามโครงการ

      - ติดต่อประสานงานกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

      - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจรับทราบและเห็นความสำคัญของการอบรม

      - จัดเตรียมสถานที่ในการจัดโครงการ

      - จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น

  จัดกิจกรรมตามโครงการ

                 5.2.1 กิจกรรมให้ความรู้

          - การใช้สมุนไพรใกล้ตัวรักษาโรค

                  5.2.1 กิจกรรมฝึกปฏิบัติ

                   - สอนและสาธิต การทำลูกประคบสมุนไพร และการทำพิมเสนน้ำสมุนไพร

5.3 สรุปและประเมินผลการจัดโครงการ/รายงานผลการดำเนินโครงการ  

6.สถานที่ดำเนินการ

          ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี หมู่ที่ 1 บ้านท่าด่าน ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

7.ระยะเวลาดำเนินการ

วันที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566

8.หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี

9.งบประมาณ

          จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕66  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี  อำเภอเมือง  จังหวัดพังงา  สำนักปลัด แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น              งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการพลังชุมชนรวมใจสร้างสุขภาพดี ด้วยวิถีแพทย์แผนไทย) งบประมาณที่ตั้งไว้ 20,๐๐๐.-บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามเอกสารแนบท้าย         

10. การติดตามและประเมินผล

     - จากแบบประเมินของผู้เข้าร่วมโครงการ

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการนำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย มาใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพคนในครอบครัวและชุมชนได้

          2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถดูแลสุขภาพของตนเองและคนใกล้ตัวได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

          3. ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นที่พึ่งพิงด้านสาธารณสุขของเพื่อนร่วมหมู่บ้านได้

 

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี
   60 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000 (อบต.ตั้งอยู่บนฝั่ง)  โทรศัพท์ : 076-679144 โทรสาร : 076-679144
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 6820101@dla.go.th
   Copyright © 2019. www.kohpanyee.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs