องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี 60 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000 (อบต.ตั้งอยู่บนฝั่ง) โทรศัพท์ : 076-679144 โทรสาร : 076-679144 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 6820101@dla.go.th

นายดำรง สินโต

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี

นางอมรรัตน์ ยิ่งยวด

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี

  • วิสัยทัศน์

    “แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนำ อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติสวยงาม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

ข่าวสารชาวอบต.เกาะปันหยี

กิจกรรมชาวอบต.เกาะปันหยี

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

ท่องเที่ยวเกาะปันหยี
7 สิงหาคม 2562

พี่น้อง อบต.เกาะปันหยี เราดูแล

4
หมู่
4,226
ประชากร
108.09
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)